Aprendizaxe Baseada en Proxectos

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar aos e ás docentes á metodoloxía da Aprendizaxe Baseada en Proxectos mediante a análise de cada unhas das fases a ter en conta para o seu deseño e a elaboración dun prototipo de proxecto.

Os obxectivos específicos son:

 • Aproximar teoricamente á Aprendizaxe Baseada en Proxectos e ás súas fases.
 • Descubrir ferramentas e recursos metodolóxicos e técnicos para a innovación na aula.
 • Coñecer as fases no deseño dun proxecto ABP transversal e multidisciplinar.
 • Deseñar un prototipo de proxecto.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso deseñarán un prototipo de proxecto ABP, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

8/12 horas

Estrutura da formación

1. Presentación da formación

2. Aproximación teórica ao ABP

3. Deseño dun prototipo de proxecto ABP

 • Produto final
 • Obxectivos xerais e específicos
 • Visión xeral do proxecto
  • Fases a seguir para a consecución do produto final
  • Agrupamentos e organización
  • Temporalización
  • Xustificación pedagóxica e curricular xeral do proxecto
  • Avaliación
 • Implantación e difusión do proxecto

4. Valoración e despedida da formación