As Rúbricas na Educación Primaria

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar aos e ás docentes ao deseño e uso das Rúbricas coma instrumento de avaliación na Educación Primaria.

Os obxectivos específicos son:

 • Descubrir o marco lexislativo actual relacionado coa avaliación en Primaria.
 • Aproximar teoricamente á avaliación e ás rúbricas coma instrumento de avaliación.
 • Descubrir ferramentas e recursos técnicos para o deseño de rúbricas.
 • Deseñar rúbricas partindo de supostos e adaptadas ás necesidades dos e das docentes.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso serán capaces de deseñar as súas propias rúbricas, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

6 horas

Estrutura da formación

 1. Presentación da formación
 2. Lexislación vixente relacionada coa avaliación e o uso das rúbricas
 3. A avaliación na Educación Primaria
  • Tipos de avaliación
  • Ferramentas e instrumentos de avaliación
 4. As rúbricas coma instrumento de avaliación
  • Definición
  • Tipos
  • Elementos básicos
  • Deseño de rúbricas
  • As rúbricas e os estándares de aprendizaxe
  • Vantaxes e desvantaxes do seu uso
  • E-Rúbricas
 5. Casos prácticos
 6. Valoración e despedida da formación