Avaliación Formativa

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar aos e ás docentes á realidade da avaliación formativa.

Os obxectivos específicos son:

  • Descubrir o marco lexislativo actual relacionado coa avaliación da etapa correspondente.
  • Analizar as características básicas dos principais instrumentos de avaliación formativa.
  • Deseñar en grupo un instrumento de avaliación formativa.
  • Coñecer ferramentas dixitais útiles para a avaliación formativa.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso serán capaces de deseñar os seus propios instrumentos de avaliación, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

6 horas

Estrutura da formación

  1. Presentación da formación
  2. Revisión conceptual dos principais termos asociados á avaliación
  3. Análise das características principais dos instrumentos de avaliación formativa
    • Rúbricas
    • Escalas de valoración diferenciada
    • Escalas graduadas
  4. Práctica: deseño de instrumentos de avaliación formativa en grupos cooperativos
  5. Aplicacións e ferramentas online para a avaliación formativa
  6. Valoración e despedida da formación