Avaliar por Competencias na Educación Infantil e Primaria

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é a aproximación teórica e práctica á avaliación por competencias nas etapas de Educación Infantil e Educación Primaria.

Os obxectivos específicos son:

 • Aproximar ao marco lexislativo actual na comunidade de Galicia.
 • Analizar o currículo e os seus conceptos básicos.
 • Descubrir os aspectos básicos a ter en conta para a secuenciación de Competencias Clave nas distintas etapas.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos. Aportaranse todos os materiais teóricos necesarios para o correcto desenvolvemento da formación. Os/as asistentes ao curso serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

12 horas

Estrutura da formación

 1. Presentación da formación
 2. Marco lexislativo actual
 3. O currículo educativo
 4. A avaliación na Educación Infantil e Primaria
 5. Avaliación por Competencias
  • Competencias Básicas
  • Relación das Competencias Básicas cos distintos elementos do currículo
  • Pasos para a súa secuenciación nas distintas etapas
  • Indicadores de logro
  • Ferramentas e instrumentos de avaliación
 6. Valoración e despedida da formación