Deseño e xustificación didáctica e curricular de proxectos ABP

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é a aproximación teórica ás Metodoloxías Activas, en especial á Aprendizaxe Baseada en Proxectos, mediante o deseño, fundamentación pedagóxica e curricular e a implantación dun proxecto ABPy.

Os obxectivos específicos son:

 • Aproximar teoricamente ás Metodoloxías Activas, en especial á Aprendizaxe Baseada en Proxectos.
 • Descubrir ferramentas e recursos metodolóxicos e técnicos para a innovación na aula.
 • Deseñar un prototipo de proxecto ABPy transversal e multidisciplinar.
 • Xustificar o proxecto dende un punto de vista pedagóxico e curricular.
 • Coñecer e deseñar distintas ferramentas para a autoavaliación, avaliación entre iguais e para a heteroavaliación do alumnado.
 • Deseñar un plan de posta en marcha e de difusión do proxecto.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso deseñarán un prototipo de proxecto ABP, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

20 horas

Estrutura da formación

1. Presentación da formación

2. Aproximación teórica ás Metodoloxías Activas e á Aprendizaxe Baseada en Proxectos

3. Definición e contextualización do produto final

4. Formulación de obxectivos xerais e específicos

5. Visión xeral do proxecto

6. Deseño das fases do proxecto

 • Pasos a seguir
 • Agrupamentos
 • Temporalización
 • Escenarios e organización de espazos
 • Recursos materiais
 • Xustificación pedagóxica e curricular
  • Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
  • Modelos de pensamento e ensinanza
  • Intelixencias Múltiples
 • A avaliación

7. Estratexias para a difusión do proxecto

8. Deseño do plan de implantación do proxecto

 • Intereses
 • Compromiso
 • Motivación
 • Dinámicas grupais e estruturas de traballo cooperativo
 • Liña do tempo e cronoloxía

9. Presentación dos proxectos

10. Valoración e despedida da formación

 

Documentación do curso de formación

No seguinte enlace atoparás toda a documentación teórico-práctica necesaria para seguir o curso de formación:

Documentación da formación ´Deseño e xustificación didáctica e curricular de proxectos ABP´