Deseño de proxectos baseados na metododoloxía Flipped Classroom

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é a aproximación teórica e práctica ás Metodoloxías Activas mediante a elaboración dun proxecto baseado no Flipped Classroom ou Clase Invertida adaptado e específico aos contidos impartidos por cada docente participante.

Os obxectivos específicos son:

 • Aproximar ás Metodoloxías Activas.
 • Descubrir recursos metodolóxicos e dinámicas de aula.
 • Detectar necesidades na aula e propoñer dinámicas alternativas que as solventen.
 • Aproximar á metodoloxía Flipped Classroom.
 • Descubrir ferramentas e recursos metodolóxicos e técnicos para a innovación na aula.
 • Deseñar un proxecto Flipped Classroom.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso deseñarán un prototipo de proxecto ABP, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Esta formación recoméndase para o profesorado de Secundaria e Bacharelato.

Temporalización

20 horas

Estrutura da formación

1. Presentación da formación

2. Introdución ás Metodoloxías Activas e ao Flipped Classroom

3. Deseño dun proxecto Flipped Classroom

 • Esbozo xeral do proxecto
 • A pílula formativa
 • Deseño da parte práctica
  • Definición de obxectivos
  • Pasos a seguir
  • Temporalización
  • Agrupamentos
  • Escenarios e organización de espazos
  • Recursos materiais

4. A xustificación didáctica e curricular do proxecto

 • Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
 • Modelos de pensamento e ensinanza
 • Intelixencias Múltiples

5. A avaliación: ferramentas e recursos

6. Estratexias para a difusión do proxecto

7. Deseño do plan de implantación do proxecto

 • Intereses
 • Compromiso
 • Motivación
 • Dinámicas grupais e estruturas de traballo cooperativo
 • Liña do tempo e cronoloxía

8. Presentación dos proxectos

9. Valoración e despedida da formación

 

 Documentación da formación

No seguinte enlace atoparás toda a documentación teórico-práctica necesaria para seguir o curso de formación:

Documentación da formación ´Deseño de proxectos baseados na metodoloxía Flipped Classroom´