O Design Thinking e a aprendizaxe baseada en retos

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar aos e ás docentes ao Design Thinking e á aprendizaxe baseada en retos mediante o deseño, fundamentación pedagóxica e curricular e implantación dun proxecto.

Os obxectivos específicos son:

 • Coñecer a metodoloxía do Design Thinking e as súas ferramentas.
 • Aproximar teoricamente á aprendizaxe baseada en retos e ás súas fases.
 • Descubrir ferramentas e recursos metodolóxicos e técnicos para a innovación na aula.
 • Coñecer as fases no deseño dun proxecto baseado en retos transversal e multidisciplinar.
 • Xustificar o proxecto dende un punto de vista didáctico e curricular.
 • Coñecer e deseñar distintas ferramentas de avaliación.
 • Deseñar un plan de posta en marcha e de difusión do proxecto.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso deseñarán un prototipo de proxecto, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

 20 horas

Estrutura da formación

1. Presentación da formación

2. Aproximación teórica ás fases do Design Thinking

 • Investigación, exploración e ideación
 • Prototipado
 • Experimentación
 • Implantación
 • Presentación

3. Deseño dun prototipo de proxecto

 • Definición do reto
 • Obxectivos xerais e específicos
 • Fases a seguir para a consecución do reto
  • Dinámicas e técnicas
  • Agrupamentos
  • Temporalización
  • Escenarios e organización de espazos
  • Recursos materiais
 • Xustificación pedagóxica e curricular
  • Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
  • Modelos de pensamento e ensinanza
  • Intelixencias Múltiples
 • A avaliación

4. Estratexias para a difusión do proxecto

5. Deseño do plan de implantación do proxecto

 • Intereses
 • Compromiso
 • Motivación
 • Dinámicas grupais e estruturas de traballo cooperativo
 • Liña do tempo e cronoloxía

6. Presentación dos proxectos

7. Valoración e despedida da formación