Introdución ao Flipped Classroom

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar ás distintas fases de desenvolvemento e programación da metodoloxía Flipped Classroom mediante o prototipado dun proxecto.

Os obxectivos específicos son:

 • Aproximar ás Metodoloxías Activas e ao Flipped Classroom.
 • Formular os obxectivos do proxecto.
 • Establecer os contidos teóricos da pílula formativa.
 • Esbozo da parte práctica.
 • Aproximar ao profesorado á xustificación pedagóxica e curricular do proxecto.
 • Coñecer distintas ferramentas de avaliación.
 • Reflexionar sobre a organización e difusión do proxecto.

Metodoloxía

O curso de formación  combinará contidos teóricos e prácticos, tendo unha especial relevancia a parte práctica.

Esta formación recoméndase para o profesorado de Secundaria e Bacharelato.

Temporalización

4 horas

Estrutura da formación

 1. Presentación da formación
 2. Introdución ás Metodoloxías Activas e ao Flipped Classroom
 3. Prototipado dun proxecto Flipped Classroom
 4. A xustificación didáctica e curricular do proxecto
 5. A avaliación: ferramentas e recursos
 6. Organización e difusión do proxecto
 7. Valoración e despedida da formación