Introdución á Aprendizaxe Baseada en Proxectos

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar aos e ás docentes ás distintas fases de desenvolvemento e programación da Aprendizaxe Baseada en Proxectos mediante o prototipado dun proxecto.

Os obxectivos específicos son:

 • Establecer os produtos finais.
 • Formular os obxectivos do proxecto.
 • Definir as fases a seguir para a consecución do produto final.
 • Aproximar ao profesorado á xustificación pedagóxica e curricular do proxecto.
 • Coñecer distintas ferramentas de avaliación.
 • Reflexionar sobre a organización e difusión do proxecto.

Metodoloxía

O curso de formación  combinará contidos teóricos e prácticos, tendo unha especial relevancia a parte práctica.

Temporalización

4 horas

Estrutura da formación

 1. Presentación da formación
 2. Ideación e avaliación de posibles produtos finais
 3. As fases do proxecto ABP
 4. A xustificación didáctica e curricular do proxecto
 5. A avaliación: ferramentas e recursos
 6. Organización e difusión do proxecto
 7. Valoración e despedida da formación