Mercado tradicional

 

Este proxecto foi deseñado na formación intermedia Deseño e xustificación didáctica e curricular de proxectos ABP.

 

Fase de preparación

Na fase de preparación o alumnado, tendo en conta cal é o obxectivo final a conseguir, é dicir, o produto final do proxecto, analiza e reflexiona sobre os mecanismos que terá que por en marcha para comezar co proxecto.

Fase de preparación

 

Fase de desenvolvemento

O alumnado comeza co desenvolvemento do proxecto paso por paso ata acadar o produto final desexado.

Fase de desenvolvemento

 

Fase de valoración

Fase na que se fai unha reflexión final do proceso e se mostra o produto final a unha audiencia determinada.

Fase de valoración

 

Ferramentas de avaliación deseñadas

Autoavaliación do alumnado

Escala de observación

Lista de cotexo

 

Avaliación entre iguais

Escala de observación

 

Heteroavaliación do alumnado

Rúbrica fase de preparación (1)

Rúbrica fase de preparación (2)

Rúbrica fase de desenvolvemento

Rúbrica fase de valoración