Nocións básicas da Aprendizaxe Baseada en Proxectos

Obxectivo

O obxectivo xeral é a aproximación do profesorado á Aprendizaxe Baseada en Proxectos.

Metodoloxía

A formación conxugará contidos teóricos e prácticos, tendo especial relevancia a parte práctica que se realizará en grupos de traballo.

Temporalización

4 horas

Estrutura da formación

  1. Presentación da formación
  2. Introdución ás Metodoloxías Activas e ao ABP
  3. Exemplos de proxectos ABP na aula
  4. Deseño dun prototipo de proxecto
  5. Valoración e despedida da formación